zaloguj się   |    mapa strony   |
RSS
SmodCMS

Świadczenia wychowawcze 500 +

 

Wnioski na świadczenie wychowawcze są przyjmowane od 1 kwietnia 2016.

Prawo do świadczenia wychowawczego będzie ustalane od 1 kwietnia 2016 do 30 września 2017 roku.

W przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze na jedno dziecko lub na pierwsze i kolejne dzieci rokiem kalendarzowym, z którego dochody stanowią podstawę ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego, jest rok kalendarzowy 2014. Prawo do świadczenia ustala się z uwzględnieniem określonych ustawą przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu.

Wnioski złożone w terminie do 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy tj. od 1 kwietnia 2016 roku, skutkować będą wypłatą świadczenia od 01 kwietnia 2016r.

1. Świadczenie wychowawcze przysługuje:

 • obywatelom polskim i cudzoziemcom,

 • matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka na wniosek złożony w Ośrodku właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie wychowawcze,

 • do dnia ukończenia przez dziecko 18. roku życia,

 • bez względu na dochody po 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko,

 • na pierwsze dziecko, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł. Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1 200,00 zł.

2. Świadczenie wychowawcze przysługuje:

 • w wysokości 500,00 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie

 • w przypadku: a) urodzenia dziecka, b) ukończenia przez dziecko 18. roku życia lub c) gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu, – kwota świadczenia wychowawczego przysługuje za niepełny miesiąc.

3. Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:

 • dziecko pozostaje w związku małżeńskim;

 • dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;

 • pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko;

 • członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

4. Świadczenie wychowawcze przysługuje na okres:

 • okres zasiłkowy dla świadczenia wychowawczego – od dnia 1 października do dnia 30 września roku następnego. Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na kolejne okresy będą przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku.

 • prawo do świadczenia wychowawczego ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu zasiłkowego, nie wcześniej niż od dnia odpowiednio a) urodzenia się dziecka, b) objęcia dziecka opieką lub c) przysposobienia dziecka.

 • W razie utraty dochodu prawo do świadczenia wychowawczego ustala się od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła utrata dochodu, nie wcześniej jednak niż od miesiąca złożenia wniosku. W przypadku gdy uzyskanie dochodu powoduje utratę prawa do świadczenia wychowawczego, świadczenie nie przysługuje od miesiąca następującego po pierwszym miesiącu od miesiąca, w którym dochód został osiągnięty.

5. Do wniosku dołącza się odpowiednio:

 1. zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.) każdego członka rodziny;

 2. oświadczenie o deklarowanych dochodach osiąganych przez osoby podlegające przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje o: a) wysokości dochodu, b) wysokości należnych składek na ubezpieczenia społeczne, c) wysokości należnych składek na ubezpieczenie zdrowotne, d) wysokości i formie opłacanego podatku dochodowego, e) wysokości dochodu po odliczeniu należnych składek i podatku; 

 3. zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego: a) zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka, b) prawomocne orzeczenie sądu orzekające rozwód lub separację, c) orzeczenie sądu opiekuńczego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka, d) inne dokumenty potwierdzające spełnianie warunków do przyznania lub ustalenia wysokości świadczenia wychowawczego będącego przedmiotem wniosku.

Dokumentów, o których mowa w pkt 1 i 2 oraz w przypadku utraty dochodu lub uzyskania dochodu potwierdzające ich utratę lub uzyskanie oraz ich wysokość, nie dołącza się do wniosku, w przypadku gdy osoba, nie ubiega się o przyznanie świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko.

6. W przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na prawo do świadczenia

wychowawczego osoba otrzymująca świadczenie wychowawcze jest

obowiązana do niezwłocznego powiadomienia o tym organu właściwego

wypłacającego to świadczenie.

7. W przypadku gdy osoba, pobierająca świadczenie wychowawcze,

marnotrawi wypłacane jej świadczenie wychowawcze lub wydatkuje je

niezgodnie z celem, organ właściwy przekazuje należne osobie świadczenie

wychowawcze w całości lub w części w formie rzeczowej lub w formie

opłacania usług.

8. Osoba, która pobrała nienależnie świadczenie wychowawcze, jest

obowiązana do jego zwrotu wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie.

Odsetki są naliczane od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu

wypłaty świadczenia wychowawczego do dnia spłaty.

9. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

 • osobach pozostających na utrzymaniu – oznacza to członków rodziny utrzymujących się z połączonych dochodów tych osób;

 • pierwszym dziecku – oznacza to jedyne lub najstarsze dziecko w rodzinie w wieku do ukończenia 18. roku życia; w przypadku dzieci urodzonych tego samego dnia, miesiąca i roku, będących najstarszymi dziećmi w rodzinie w wieku do ukończenia 18. roku życia, pierwsze dziecko oznacza jedno z tych dzieci wskazane przez osobę;

 • rodzinie – oznacza to odpowiednio następujących członków rodziny: małżonków, rodziców dzieci, opiekuna faktycznego dziecka oraz zamieszkujące wspólnie z tymi osobami, pozostające na ich utrzymaniu dzieci w wieku do ukończenia 25. roku życia, a także dzieci, które ukończyły 25. rok życia, legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna, do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim, a także pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko; w przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców rozwiedzionych lub żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu, dziecko zalicza się jednocześnie do członków rodzin obydwojga.

 

Wymagane dokumenty, w przypadku ubiegania się

o świadczenie wychowawcze 500+ na pierwsze dziecko

 

W przypadku utraty źródła dochodu roku 2014 lub po roku 2014 należy dołączyć:

 1. w zależności od formy zatrudnienia: kserokopię świadectwa pracy, kserokopię umowy zlecenia, kserokopię umowy o dzieło, itp.,

 2. w przypadku utraty prawa do świadczenia z powiatowego urzędu pracy – informację od kiedy ustało prawo do świadczenia.

W przypadku uzyskania dochodu w roku 2014 należy dołączyć:

 • informację określającą moment powstania dochodu (np.: kserokopia umowy o pracę umowy zlecenia, umowy o dzieło, kserokopię decyzji z powiatowego urzędu pracy ustalająca prawo do świadczenia),

 • w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowanej w formie ryczałtu ewidencjonowanego lub karty podatkowej – oświadczenie o dochodzie za rok 2014 (oświadczenie składa się na odpowiednim druku, tj. załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2016 r., Dz. U. poz. 214).

W przypadku uzyskania dochodu po roku 2014 należy dołączyć:

 • w przypadku zatrudnienia: dokument określający wysokość dochodu netto za drugi miesiąc po podjęciu zatrudnienia,

 • w przypadku prawa do świadczenia z powiatowego urzędu pracy, informację o wysokości świadczenia netto za drugi miesiąc po nabyciu prawa do świadczenia,

 • w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowanej w formie ryczałtu ewidencjonowanego lub karty podatkowej – oświadczenie o dochodzie za drugi miesiąc po rozpoczęciu działalności (oświadczenie składa się na odpowiednim druku, tj. załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2016 r., Dz.U. poz. 214).

Inne wymagane dokumenty:

 • w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego: kserokopia nakazu ustalającego wymiar podatku rolnego za 2014 r.,

 • w przypadku rozwodu lub separacji: odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego rozwód lub separację (kserokopia, oryginał do wglądu),

 • w przypadku zgonu małżonka: odpis aktu zgonu małżonka (kserokopia, oryginał do wglądu),

 • kserokopie PIT-ów, między innymi: PIT-11, PIT-11A, PIT-40, PIT-40A,

 • oświadczenia o dochodach niepodlegających opodatkowaniu – składają wszyscy pełnoletni członkowie rodziny (oświadczenie składa się na odpowiednim druku, tj. załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2016 r., Dz.U. poz. 214),

 • w przypadku zasądzonych alimentów na dziecko - wyrok zasądzający alimenty lub ugoda sądowa.

W przypadku doprecyzowania innych sytuacji dochodowych, rodzinnych lub prawnych rodziny, nie wymienionych powyżej, a mających wpływ na prawo do świadczeń wychowawczych, mogą być wymagane również inne dokumenty.